ஆதார் ஆணையத்தையே கைது செய்ய சொல்லும் முன்னாள் சி.ஐ.ஏ கணினி நிபுணர் !