இந்தியாவின் 100வது செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தம்