வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர்: நடிகர் கமல் பொங்கல் வாழ்த்து