தமிழ்நாட்டில் பாதியாக குறைந்து போன வெளிநாட்டு முதலீடு - ராமதாஸ் வேதனை